Projekty pod taktovkou Six Sigma

Six Sigma je metoda využívající sběru dat, faktů a informací pro statistickou analýzu. Výsledky statistické analýzy jsou pak využívány k zlepšování obchodních, výrobních, logistických a dalších procesů. Hlavním cílem six sigma je minimalizovat ztráty v procesech. 

Základem Six Sigma byly statistické metody aplikované do řízení procesů. V průběhu vývoje a kombinací dalších nástrojů kvality vznikla nová filozofie nazývaná Six Sigma. Dnes je za Six Sigma považován komplexní, pružný podnikatelský proces k dosažení maximálního obchodního úspěchu firmy. Je založen na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání informací, dat a statistické analýzy. To vše je využíváno k řízenému zlepšování obchodních, výrobních, logistických a dalších procesů. Jednou ze základních používaných metod je metoda DMAIC. Jednotlivá písmena mají tento význam: D-definovat (Define), M-měřit (Measure), A-analyzovat (Analyze), I-zlepšovat (Improve), C-řídit (control). 

Metodu je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení nových změn, dosažení lepších předem stanovených výsledků nebo spokojenosti zákazníka. Fáze DMAIC je možné opakovat. Jejich opakováním se roztáčí spirála postupného zlepšování a dosahování lepších a lepších výsledků. 

Define

 • Definujte příležitost ke zlepšení
 • Vypracujte seznam příležitostí
 • Stanovte priority
 • Zpracujte zadání projektu
 • Sestavte tým
 • Zjistěte, kdo jsou zákazníci a jaké jsou jejich potřeby

Measure

 • Změřte současný stav
 • Najděte měřítka, která dobře popisují proces
 • Vypracujte a realizujte plán měření
 • Ověřte si spolehlivost vašich měření
 • Vyhodnoťte proměnlivost procesu
 • Popište současnou výkonnost procesu

Analyse

 • Analyzujte příležitost ke zlepšení
 • Pomocí vhodných nástrojů najděte příčiny problému
 • Analyzujte časový průběh procesu
 • Najděte vztah mezi vstupy procesu a jeho výsledkem

Improve

 • Zlepšete současný stav
 • Najděte možná řešení problému
 • Vyberte nejlepší řešení
 • Řešení realizujte

Control

 • Mějte zlepšený proces i nadále pod kontrolou
 • Vytvořte plán kontroly zlepšeného procesu
 • Poučte a proškolte lidi, kterých se řešení dotýká
 • Vyhodnoťte přínosy projektu
 • Užitečnými zkušenostmi obohaťte ostatní týmy
 • Uzavřete projekt a oslavte úspěch